سلام دوستان.
حداكثر سرعت io هاي موازي at91sam7 چقدره؟(چند بيت در ثانيه)