با سلام
کسی از دوستان میتواند در نحوه رسم نمودار زیر را در hspice من رو راهنمایی کند
.

در تا شکل اول ره باید به عنوان ورودی به مدار اعمال کنماضافه شده در تاریخ :
دوستان کسی نمیتونست تو این زمینه منو راهنمایی کنه