با سلام

همان طوري که مدار باياس و مچينگ يک ترانزيستور را مي شود به گونه اي تنظيم کرد که مثلا گين ثابتي داشته باشد آيا مي شود که مدار باياس و مچينگ را به گونه اي تنطيم کرد که فاز s21 مثلا در فرکانس 2 تا 4 گيگ 100 درجه باشد؟