سلام دوستان؛
من مدار شکل 10 دیتاشیت MOC3063 رو بستم اما تریاک همواره روشن میآ*مونه و خاموش نمیشه!
به نظرتون مشکل از کجاست؟