سرفصل تجزيه و تحليل سيستمآ*ها
30% اول
o پودمان 1: سيگنالآ*ها
� پيمانه 1-1: توان و انرژي
� پيمانه 1-2: تبديلات متغير مستقل
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-1: انتقال زماني
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-2: معكوس شدن
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-3: مقياسآ*دهي زماني
� پيمانه 1-3: انواع سيگنالآ*ها (پيوسته و گسسته)
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-1: سيگنالآ*هاي متناوب
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-2: سيگنالآ*هاي زوج و فرد
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-3: سيگنالآ*هاي نمايي و سينوسي
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-4: توابع ويژه و خواص آنآ*ها
o پودمان 2: سيستمآ*ها
� پيمانه 2-1: كانولوشن
� ريزآ*پيمانهآ* 2-1-1: كانولوشن پيوسته
� ريزآ*پيمانهآ* 2-1-2: كانولوشن گسسته
� پيمانه 2-2: خواص
� ريزآ*پيمانهآ* 2-2-1: بررسي خواص سيستمآ*ها در حالت كلي
� ريزآ*پيمانهآ* 2-2-2: بررسي خواص سيستمآ*هاي LTI به وسيله پاسخ ضربه
� پيمانه 2-3: معادلات ديفرانسيلي و تفاضلي
� پيمانه 2-4: نمودار بلوكي معادلات ديفرانسيل و تفاضلي
o پودمان 3: سري فوريه سيگنالآ*هاي متناوب پيوسته
� پيمانه 3-1: خواص
� پيمانه 3-2: پاسخ سيستم
o پودمان 4: سري فوريه سيگنالآ*هاي گسسته
� پيمانه 4-1: خواص
� پيمانه 4-2: پاسخ سيستم
30درصد دوم
o پودمان 5: تبديل فوريه سيگنالآ*هاي پيوسته
� پيمانه 5-1: خواص
� پيمانه 5-2: پاسخ سيستم
o پودمان 6: تبديل فوريه سيگنالآ*هاي گسسته
� پيمانه 6-1: خواص
� پيمانه 6-2: پاسخ سيستم
o پودمان 7: دوگاني
� پيمانه 7-1: سري فوريه گسسته بين حوزهآ*هاي زمان و فركانس
� پيمانه 7-2: تبديل فوريه پيوسته بين حوزهآ*هاي زمان و فركانس
� پيمانه 7-3: بين حوزه فركانس سري فوريه پيوسته و حوزه زمان تبديل فوريه گسسته
40درصد نهايي
o پودمان 8: عمليات مخابراتي
� پيمانه 8-1: فيلتر
� پيمانه 8-2: نمونهآ*برداري
� پيمانه 8-3: مدولاسيون
o پودمان 9: تبديل لاپلاس
� پيمانه 9-1: ناحيه همگرايي
� پيمانه 9-2: خواص
� پيمانه 9-3: پاسخ سيستم
o پودمان 10: تبديل Z
� پيمانه 10-1: ناحيه همگرايي
� پيمانه 10-2: خواص
� پيمانه 10-3: پاسخ سيستم

�سرفصل درس مدارهاي الكتريكي�
30درصد اول
o پودمان 1: آشنايي با مدارات ساده
� پيمانه 1-1: مدارهاي فشرده و قوانين كير شهف
� ريزآ*پيمانهآ* 1-1-1: قانون جريان كير شهف
� ريز پيمانه 1-1-2: قانون ولتاژ كير شهف
� ريزآ*پيمانهآ* 1-1-3: كاربرد قوانين KVL KCL
� پيمانه 1-2: اجزاي مدار
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-1: مقاومتآ*ها
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-2: منابع نابسته
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-3: خازنآ*ها
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-4: سلفآ*ها
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-5: منابع كنترلآ* شده
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-6: ديودها
� ريزآ*پيمانهآ* 1-2-7: توان و انرژي
� پيمانه 1-3: مدارهاي ساده
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-1: نحوه اتصال عناصر مدار
� ريزآ*پيمانهآ* 1-3-2: روشآ*هاي تحليل مدار
� پيمانه 1-4: تقويتآ*كننده عملياتي
� پيمانه 1-5: مدار معادل
� ريزآ*پيمانهآ* 1-5-1: مدار معادل تونن
� ريزآ*پيمانهآ* 1-5-2: مدار معادل نور تن
� ريزآ*پيمانهآ* 1-5-3: مقاومت معادل
� ريزآ*پيمانهآ* 1-5-4: اتصال در شبكه
� پيمانه 1-6: روابط مدار و تبديلات
� ريزآ*پيمانهآ* 1-6-1: ستاره و مثلث
� ريزآ*پيمانهآ* 1-6-2: پل و ستون
� ريزآ*پيمانهآ* 1-6-3: تقسيم ولتاژ و تقسيم جريان
o پودمان 2: مدارهاي مرتبه اول خطي
� پيمانه 2-1: مدارهاي خطي تغييرناپذير با زمان مرتبه اول، پاسخ ورودي صفر
� ريز پيمانه 2-1-1: مدار RL
� ريز پيمانه 2-1-2: مدار RC
� پيمانه 2-2: پاسخ حالت صفر
� پيمانه 2-3: پاسخ كامل
� ريز پيمانه 2-3-1: حالتآ*گذرا و حات دائمي
� ريز پيمانه 2-3-2: مدار با دو ثابت زماني
� پيمانه 2-4: خطي بودن و تغييرناپذير با زمان
� پيمانه 2-5: پاسخ ضربه
� پيمانه 2-6: پاسخآ*هاي پله و ضربه براي مدارات ساده
� پيمانه 2-7: اتصال سلفآ*ها و خازنآ*هاي از قبل شارژ شده به يكآ*ديگر
o پودمان 3: مدارهاي مرتبه دوم
� پيمانه 3-1: معرفي
� ريز پيمانه 3-1-1: معادله و ديفرانسيل
� ريز پيمانه 3-1-2: ضريب كيفيت
� ريز پيمانه 3-1-3: حالتآ*هاي مختلف مدارهاي مرتبه دوم
� پيمانه 3-2: مدارهاي RLC خطي تغييرناپذير با زمان، پاسخ ورودي صفر
� پيمانه 3-3: مدارهاي RLC خطي تغييرناپذير با زمان، پاسخ� حالت صفر
� پيمانه 3-4: نوسان، مقاومت منفي
� پيمانه 3-5: مدارهاي غيرخطي
30درصد دوم
o پودمان 4: مباني تحليل مدارهاي خطي تغييرناپذير با زمان
� پيمانه 4-1: تجزيه تحليل گره و مش
� پيمانه 4-2: معادله ديفرانسيل درجه N
� پيمانه 4-3: پاسخ به ورودي دلخواه
� ريز پيمانه 4-3-1: انتگرال كانولوشن
� پيمانه 4-4: مدارهاي دوگان
پودمان 5: تجزيه تحليل حلت سينوسي دائمي
� پيمانه 5-1: فازورها و معادلات ديفرانسيل معمولي
� پيمانه 5-2: پاسخ كامل و پاسخ حالت دائمي سينوسي
� پيمانه 5-3: تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي
� ريز پيمانه 5-3-1: امپدانس و ادميتانس
� ريز پيمانه 5-3-2: روشآ*هاي تحليل
� ريز پيمانه 5-3-3: تشديد
� ريز پيمانه 5-3-4: مكان آمپرانس و ادميتانس
� پيمانه 5-4: تابع شبكه
� ريز پيمانه 5-4-1: مفهوم و كاربرد پاسخ فركانسي
� ريز پيمانه 5-4-2: نگاهي گذرا به فيلترها
� پيمانه 5-5: توان در حالت سينوسي دائمي
� ريز پيمانه 5-5-1: توان لحظهآ*اي و متوسط و توان مختلط
� ريز پيمانه 5-5-2: جمعآ*پذيري توان مسلط
� ريز پيمانه 5-5-3: انتقال توان ماكزيمم
� ريز پيمانه 5-5-4: Q يك مدار تشديد
� ريز پيمانه 5-5-5: ضريب توان
� پيمانه 5-6: مقادير متوسط و مؤثر
o پودمان 6: عناصر تزويجآ*كننده و مدارهاي تزويج شده
� پيمانه 6-1: سلفآ*هاي تزويج شده
� پيمانه 6-2: ترانسفورماتورهاي ايدهآ*آل
� پيمانه 6-3: مدار معادل سلفآ*هاي تزويج شده
o پودمان 7: تبديل لاپلاس
� پيمانه 7-1: خواص اساسي تبديل لاپلاس
� پيمانه 7-2: حل مدارهاي ساده حل شبكهآ*هاي كلي
� پيمانه 7-3: تبديل فوريه
40درصد نهايي
o پودمان 8: روشآ*هاي منظم تجزيه تحليل مدار
� پيمانه 8-1: گراف و مفهوم آن
� پيمانه 8-2: روشآ*هاي منظم گره: ماتريس تلاقي
� پيمانه 8-3: روشآ*هاي منظم مش: ماتريس مش
� پيمانه 8-4: معادلات انتگرال ـ ديفرانسيل و معادلات حالت دائمي
� پيمانه 8-5: مفهوم درخت ـ حلقه اساسي و كاتست اساسي
� پيمانه 8-6: روشآ*هاي منظم حلقه
� پيمانه 8-7: روشآ*هاي منظم كاتست
� پيمانه 8-8: معادلات حالت
� ريز پيمانه 8-8-1: شبكهآ*هاي تغييرناپذير با زمان
� ريز پيمانه 8-8-2: مفهوم حالت
� ريز پيمانه 8-8-3: شبكهآ*هاي خطي تغييرپذير بازمان
� ريز پيمانه 8-8-4: شبكهآ*هاي غير خطي تغييرپذير با زمان
o پودمان 9: فركانس طبيعي
� پيمانه 9-1: فركانس طبيعي يك متغير شبكه
� پيمانه 9-2: روش حذف
� پيمانه 9-3: فركانسآ*هاي طبيعي يك شبكه
� پيمانه 9-4: توابع شبكه
� ريز پيمانه 9-4-1: قطبآ*ها و صفرها و پاسخ فركانسي
� ريز پيمانه 9-4-2: قطبآ*ها و صفرها و پاسخ ضربه
� پيمانه 9-5: مرتبهآ* مدار
o پودمان 10: قضاياي شبكهآ*ها
� پيمانه 10-1: جانشيني
� پيمانه 10-2: جمع آثار
� پیمانه 10-3: هم پاسخی
� پيمانه 10-4: شبكه معادل
� پيمانه 10-5: تلگان
o پودمان 11: دو قطبيآ*ها
� پيمانه 11-1: دو قطبيآ*هاي مقاومتي
� پيمانه 11-2: ماتريسآ*هاي امپدانس و ادميتانس دو قطبيآ*هاي
� پيمانه 11-3: ماتريسآ*هاي هايبريد و انتقال
� پيمانه 11-4: رابطه بين پارامترهاي دو قطبي
� پيمانه 11-5: به هم پيوستن دو قطبيآ*ها
منبع :موسسه اكسين