�سرفصل درس الكترونيك 1 و2�
30درصد اول
o پودمان 1: مقدمهآ*اي بر فيزيك الكترونيك و ديود
� پيمانه 1-1: تقسيمآ*بندي اجسام از نظر هدايت الكتريكي
� پيمانه 1-2: نيمه هاديآ*ها
� پيمانه 1-3: ناخالصي در نيمه هاديآ*ها
� پيمانه 1-4: جريان الكتريكي در نيمه هاديآ*ها
� پيمانه 1-5: پيوند P-N
� پيمانه 1-6: شدت ميدان و پتانسي الكتريكي در ناحيه تهي
� پيمانه 1-7: اتصال پيوند P-N به ولتاژ خارجي
� پيمانه 1-8: مشخصه ولتاژ ـ جريان
� ريز پيمانه 1-8-1: ناحيه باياس مستقيم
� ريز پيمانه 1-8-2: ولتاژ شكست معكوس
� ريز پيمانه 1-8-3: مقاومت ديود
� پيمانه 1-9: محدوديتآ*هاي كاربردي ديود
� پيمانه 1-10: انواع ديود و كاربردهاي آن
� پيمانه 1-11: مدارهاي ديودي
� ريز پيمانه 1-11-1: تجزيه و تحليل مدارهاي ديودي
� ريز پيمانه 1-11-2: تجزيه و تحليل سيگنالآ* كوچك
� ريز پيمانه 1-11-3: يكسو كنندهآ*ها و مدارهاي صافي
� ريز پيمانه 1-11-4: مدار دو برابر كننده ولتاژ
� ريز پيمانه 1-11-5: مدار كلمپ
o پودمان 2: ترانزيستور پيوندي دوقطبي و مدارات باياس ترانزيستور
� پيمانه 2-1: ساختمان ترانزيستور
� پيمانه 2-2: اساس كار ترانزيستور
� ريز پيمانه 2-2-1: بيس مشترك
� ريز پيمانه 2-2-2: اميتر مشترك
� ريز پيمانه 2-2-3: كلكتورمشترك
� پيمانه 2-3: مقادير نامي ترانزيستور
� پيمانه 2-4: زمانآ*هاي قطع و وصل ترانزيستور
� پيمانه 2-5: خط بار DC
� پيمانه 2-6: خط بار AC
� پيمانه 2-7: مدارات باياس
� ريز پيمانه �2-7-1: باياس مدار بيس مشترك
� ريز پيمانه 2-7-2: باياس مدار اميتر مشترك
� ريز پيمانه 2-7-3: باياس مدار كلكتور مشترك
� پيمانه 2-8: پايداري نقطه كار
o پودمان 3: تقويت كنندهآ*هاي ترانزيستوري در فركانسآ*هاي پايين
� پيمانه 3-1: دو قطبي خطي و پارامترها
� پيمانه 3-2: مدل هيبريد h ترانزيستور
� ريز پيمانه 3-2-1: تقويتآ*كننده بيس مشترك
� ريز پيمانه 3-2-2: تقويتآ*كننده اميتر مشترك
� ريز پيمانه 3-2-3: تقويتآ*كننده كلكتور مشترك
� پيمانه 3-3: قضيه ميلر و دوگان آن
� پيمانه 3-4: تقويتآ*كنندهآ*هاي چند طبقه
� پيمانه 3-5: مدل هيبريد (عدد پي) ترانزيستور
� پيمانه 3-6: سيگنال بزرگ
o پودمان 4: ترانزيستورآ*هاي اثر ميدان
� پيمانه 4-1: ساختمان JFET
� پيمانه 4-2: طرز كار و مشخصهآ*هاي JFET
� پيمانه 4-3: مدارهاي باياس JFET
� پيمانه 4-4: تقويتآ*كنندهآ*هاي JFET در فركانسآ*هاي پايين
� پيمانه 4-5: ساختمان MOS
� پيمانه 4-6: طرز كار و مشخصهآ*هاي MOSFET
� پيمانه 4-7: مدارهاي باياس MOSFET
30درصد دوم
o پودمان 5: بررسي فركانسي تقويتآ*كنندهآ*ها
� پيمانه 5-1: فركانسآ*هاي پايين
� ريز پيمانه 5-1-1: خازن by pass در اميتر
� ريز پيمانه 5-1-2: خازن كوپلاژ در كلكتور و بيس
� ريز پيمانه 5-1-3: محاسبه تقريبي خازنآ*هاي كوپلاژ و by pass
� پيمانه 5-2: فركانسآ*هاي مياني (مدل هيبريد (عدد پي))
� پيمانه 5-3: فركانسآ*هاي بالا
� ريز پيمانه 5-3-1: مدل ترانزيستورهاي BJT و FET در فركانسآ*هاي بالا
� ريز پيمانه 5-3-2: آرايشآ*هاي مخلتف ترانزيستورها در فركانسآ*هاي بالا
30درصد دوم
o پودمان 6: تقويتآ*كنندهآ*هاي ديفرانسيلي
� پيمانه 6-1: بررسي مدل ساده يك تقويتآ*كننده ديفرانسيلي
� ريز پيمانه 6-1-1: حالت سيگنال مشترك
� ريز پيمانه 6-1-2: حالت سيگنال ديفرانسيل
� ريز پيمانه 6-1-3: حالت كلي تقويتآ*كننده ديفرانسيل
� پيمانه 6-2: منابع جريان در تقويتآ*كننده ديفرانسيلي
� ريز پيمانه 6-2-1: محاسبه مقاومت ديناميكي يك منبع جريان
� ريز پيمانه 6-2-2: انواع منابع جريان
� ريز پيمانه 6-2-3: كاربرد منبع جريان در تقويتآ*كننده ديفرانسيل
� پيمانه 6-3: تقويتآ*كننده ديفرانسيل نامتقارن
� پيمانه 6-4: استفاده از طبقه ديفرانسيل به عنوان تقويتآ*كننده DC


o پودمان 7: تقويتآ*كننده عملياتي
� پيمانه 7-1: طبقات OP-AMP
� ريز پيمانه 7-1-1: طبقات ورودي
� ريز پيمانه 7-1-2: طبقه افزايش ضريب ظرفيت
� ريز پيمانه 7-1-3: تغيير سطح دهنده
� ريز پيمانه 7-1-4: طبقهآ* نهايي
� پيمانه 7-2: كاربردهاي خطي OP-AMP
� ريز پيمانه 7-2-1: تقويتآ*كننده وارونگر
� ريز پيمانه 7-2-2: تقويتآ*كننده ناوارونگر
� ريز پيمانه 7-2-3: تقويتآ*كننده اختلاف
� ريز پيمانه 7-2-4: جمعآ*كننده
� ريز پيمانه 7-2-5: تفريقآ*كننده
� ريز پيمانه 7-2-6: انتگرالآ*گير
� ريز پيمانه 7-2-7: مشتقآ*گير
� ريز پيمانه 7-2-8: مبدل امپدانس
� ريز پيمانه 7-2-9: مبدل ولتاژ به جريان
� ريز پيمانه 7-2-10: مبدل جريان به ولتاژ
� پيمانه 7-3: كاربردهاي غير خطي OP-AMP
� ريز پيمانه 7-3-1: تقويتآ*كننده لگاريتمي
� ريز پيمانه 7-3-2: تقويتآ*كننده آنتي لگاريتمي
� ريز پيمانه 7-3-3: يكسو سازها
� ريز پيمانه 7-3-4: ضربآ*كننده آنالوگ
� ريز پيمانه 7-3-5: مقايسهآ*كننده
� ريز پيمانه 7-3-6: اشميت تريگر
40درصد نهايي
o پودمان 8: تقويتآ*كنندهآ*هاي قدرت
� پيمانه 8-1: تقويت كنندهآ*هاي كلاس A
� ريز پيمانه 8-1-1: تقويتآ*كننده ساده كلاس A
� ريز پيمانه 8-1-2: استفاده از سلف در تقويت كننده كلاس A
� ريز پيمانه 8-1-3: بررسي محدوديتآ*هاي توان، جريان، ولتاژ يك ترانزيستور
� ريز پيمانه 8-1-4: استفاده از ترانسفورماتور در تقويت كننده كلاس A
� پيمانه 8-2: تقويتآ*كننده كلاس B
� ريز پيمانه 8-2-1: تقويتآ*كننده پوش پول كلاس B با ترانس
� ريز پيمانه 8-2-2: تقويتآ*كننده پوش پول كلاس B بدون ترانس
� ريز پيمانه 8-2-3: استفاده از ترانزيستورهاي مكمل
� پيمانه 8-3: تقويتآ*كننده كلاس AB
� ريز پيمانه 8-3-1: تحليل DC
� ريز پيمانه 8-3-2: محاسبه بازده، ماكزيمم سويينگ خروجي و ماكزيمم توان تلفاتي ترانزيستورها
� ريز پيمانه 8-3-3: اثرات محدودآ*كننده در عملكرد تقويتآ*كننده كلاس AB


o پودمان 9: تقويتآ*كنندهآ*هاي فيدبك
� پيمانه 9-1: بررسي خواص فيدبك منفي
� ريز پيمانه 9-1-1: تثبيت بهره تقويتآ*كننده
� ريز پيمانه 9-1-2: كاهش نويز
� ريز پيمانه 9-1-3: كاهش اعوجاج
� ريز پيمانه 9-1-4: افزايش پهناي باند
� پيمانه 9-2: انواع فيدبكآ*ها
� ريز پيمانه 9-2-1: فيدبك شنت ـ شنت
� ريز پيمانه 9-2-2: فيدبك سري ـ سري
� ريز پيمانه 9-2-3: فيدبك سري ـ شنت
� ريز پيمانه 9-2-4: فيدبك شنت ـ سري
� پيمانه 9-3: انواع فيدبكآ*هاي غير ايدهآ*آل
o پودمان 10: منابع تغذيه تثبيت شده
� پيمانه 10-1: منابع ولتاژ
� ريز پيمانه 10-1-1: يكسوساز پل
� ريز پيمانه 10-1-1: تثبيت ولتاژ با استفاده از ديود زنر
� ريز پيمانه 10-1-1: مدار سري
� پيمانه 10-2: استفاده از فيدبك در منابع تغذيه
منبع :موسسه اكسين