�سرفصل درس بررسي سيستمآ*هاي قدرت�
30درصد اول
o پودمان 1: مفاهيم پايه
� پيمانه 1-1: مقادير پريونيت
� پيمانه 1-2: محاسبات توان
� پيمانه 1-3: توان در شبكهآ*هاي سه فاز متعادل
o پودمان 2: پارامترهاي خطوط انتقال
� پيمانه 2-1: مقاومت و نوع هاديآ*هاي خطوط انتقال
� پيمانه 2-2: اندوكتانس خطوط انتقال
� ريز پيمانه 2-2-1: اندوكتانس هادي استوانهآ*اي به شعاع r
� ريز پيمانه 2-2-2: اندوكتانس خط تك فاز دو سيمه
� ريز پيمانه 2-2-3: اندوكتانس هاديآ*هاي مركب (رفت و برگشت)
� ريز پيمانه 2-2-4: اندوكتانس خط سه فاز
� ريز پيمانه 2-2-5: هاديآ*هاي باندل
� ريز پيمانه 2-2-6: خطوط انتقال خطوط سه فاز دو مداره
� ريز پيمانه 2-2-7: القاي مغناطيسي
� پيمانه 2-3: كاپاسيتانس (ظرفيت خازني) خطوط انتقال
� ريز پيمانه 2-3-1: كاپاسيتانس خط يك فاز
� ريز پيمانه 2-3-2: كاپاسيتانس خط سه فاز
� ريز پيمانه 2-3-3: كاپاسيتانس خطوط با هاديآ*هاي باندل
� ريز پيمانه 2-3-4: اثرات زمين در كاپاسيتانس خطوط
30% دوم
o پودمان 3: روابط ولتاژ و جريان در خطوط انتقال
� پيمانه 3-1: خطوط انتقال كوتاه
� پيمانه3-2: خطوط انتقال متوسط
� پيمانه 3-3: خطوط انتقال بلند
� ريز پيمانه 3-3-1: مدار معادل خط انتقال بلند
� پيمانه3-4: بارگذاري با امپدانس موجي
� پيمانه 3-5: جبرانآ*سازي خط انتقال
� ريز پيمانه 3-5-1: جبرانسازي با راكتور موازي
� ريز پيمانه 3-5-2: جبرانسازي با خازن سري
� ريز پيمانه 3-5-3: جبرانسازي با خازن موازي
� پيمانه 3-6: تحليل گذرا
o پودمان 4: ماتريسآ*هاي ادميتانس و امپدانس شبكه
� پيمانه 4-1: ماتريس ادميتانس
� پيمانه 4-2: ماتريس امپدانس
� پيمانه 4-3: اثر ترانسفورماتور تپ چنجر در ماتريس ادميتانس
� پيمانه 4-4: بررسي درايهآ*هاي ماتريس امپدانس و تعيين مدار معادل تونن از ديد يك شين
40درصد نهايي
o پودمان 5: پخش بار
� پيمانه 5-1: انواع شينآ*ها از ديد مسأله پخش بار
� پيمانه 5-2: معادلات پخش بار AC
� ريز پيمانه 5-2-1: روش گوس سايدل
� ريز پيمانه 5-2-2: روش نيوتن رافسون
� ريز پيمانه 5-2-3: روش مجزاي سريع
� پيمانه 5-3: پخش بار DC
o پودمان 6: توزيع اقتصادي توليد
� پيمانه 6-1: توزيع اقتصادي بدون تلفات
� پيمانه 6-2: توزيع اقتصادي با تلفات
� پيمانه 6-3: تعيين تابع تلفات سيستم
o پودمان 7: افت ولتاژ در سيستمآ*هاي توزيع
� پيمانه 7-1: محاسبات ولتاژ، توان و جريان در خطوط توزيع ساده
� پيمانه 7-2: محاسبات ولتاژ، توان و جريان در شبكه حلقوي
� ريز پيمانه 7-2-1: محاسبه نقطه ژرف
� پيمانه 7-3: خازنآ*گذاري خط توزيع
� پيمانه 7-4: محاسبات ولتاژ، توان و جريان خطوط توزيع با چند انشعاب

�سرفصل درس الكترومغناطيس�
30درصد اول
o پودمان 1: آناليز برداري
� پيمانه 1-1: تعريفآ*ها
� پيمانه 1-2: جبربرداري
� پيمانه 1-3: دستگاه مختصات متعامد
� ريز پيمانه 1-3-1: كارتزين، استوانهآ*اي، كروي
� ريز پيمانه 1-3-2: تبديل مختصات نقاط بين دستگاهآ*هاي مختصات
� ريز پيمانه 1-3-3: تبديل بردارها بين دستگاهآ*هاي مختصات
� ريز پيمانه 1-3-4: عمليات برداري در دستگاهآ*هاي مختصات متعامد
� پيمانه 1-4: عمليات رياضي در دستگاهآ*هاي مختصات متعامد
� ريز پيمانه 1-4-1: گراديان
� ريز پيمانه 1-4-2: ديورژانس
� ريز پيمانه 1-4-3: كرل
� ريز پيمانه 1-4-4: انتگرال خطي، سطحي، حجمي
� ريز پيمانه 1-4-5: قضيه هلم هلتز و انواع مختلف ميدان
� ريز پيمانه 1-4-6: دو قضيه اساسي بردارها
o پودمان 2: الكترواستاتيك در فضاي آزاد
� پيمانه 2-1: قانون كولن
� پيمانه 2-2: محاسبه ميدان الكتريكي ناشي از بار نقطهآ*اي، سطحي، حجمي، با استفاده از رابطه كولن
� پيمانه 2-3: قانون گاوس و معادله ديفرانسيلي گاوس (معادله اول ماكسول)
� پيمانه 2-4: كاربرد قانون گاوس
� پيمانه 2-5: پتانسيل الكتريكي
� پيمانه 2-6: رابطه ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي و محاسبه ميدان از روي پتانسيل
� پيمانه 2-7: خطوط ميدان الكتريكي و خطوط پتانسيل ثابت و ارتباط بين آنآ*ها
� پيمانه 2-8: معادله دوم ماكسول
� پيمانه 2-9: دو قطبي الكتريكي
� ريز پيمانه 2-9-1: پتانسيل
� ريز پيمانه 2-9-2: ميدان الكتريكي


o پودمان 3: الكترواستاتيك در محيطآ*هاي ديآ*الكتريك
� پيمانه 3-1: پتانسيل و ميدان الكتريكي در هاديآ*ها
� پيمانه 3-2: بررسي ميدان الكتريكي در عايقآ*ها (قطبش)
� پيمانه 3-3: بررسي ميدان الكتريكي در داخل و خارج و روي مرز هاديآ*ها
� پيمانه 3-4: ميدان الكتريكي در داخل و خارج دي الكتريكآ*ها
� ريز پيمانه 3-4-1: ثابت دي الكتريك
� ريز پيمانه 3-4-2: قانون گاوس و جابهآ*جايي الكتريكي
� پيمانه 3-5: بررسي شرايط مرزي ميدانآ*هاي الكتريكي و پتانسيل الكتريكي
o پودمان 4: انرژي الكترو استاتيكي
� پيمانه 4-1: انرژي پتانسيل گروهي از بارهاي نقطهآ*اي
� پيمانه 4-2: انرژي الكترو استاتيكي يك توزيع بار
� پيمانه 4-3: چگالي انرژي يك ميدان الكترو استاتيكي
30درصد دوم
� پيمانه 4-4: انرژي دستگاه رسانهآ*هاي باردار، ضرايب پتانسيل
� پيمانه 4-5: ضرايب ظرفيت و ضرايب القا
� پيمانه 4-6: خازن
� ريز پيمانه 4-6-1: محاسبه ظرفيت خازنآ*ها با عايقآ*هاي كامل و غيركامل
� ريز پيمانه 4-6-2: محاسبه ظرفيت بين خازنآ*هاي چند سيمه
� ريز پيمانه 4-6-3: محاسبه ظرفيت بين دو كره با شعاع و فاصله مشخص
� پيمانه 4-7: نيروها و گشتاور نيروها
� پيمانه 4-8: نيروي وارد بر توزيع بار
o پودمان 5: حل مسائل الكترو استاتيك
� پيمانه 5-1: معادله پواسن
� پيمانه 5-2: معادله لاپلاس
� پيمانه 5-3: حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات متعامد
� ريز پيمانه 5-3-1: استوانه رسانا با طول بيآ*نهايت در ميدان الكتريكي يكنواخت
� ريز پيمانه 5-3-2: كره رسانا در ميدان الكتريكي يكنواخت
� پيمانه 5-4: تئوري تصوير و مفهوم آن
� ريز پيمانه 5-4-1: بار نقطهآ*اي و صفحه بيآ*نهايت زمين شده: محاسبه ميدان، پتانسيل، انرژي و بار القايي
� ريز پيمانه 5-4-2: بار خطي و صفحه بيآ*نهايت زمين شده: محاسبه ميدان، پتانسيل، انرژي و بار القايي
� ريز پيمانه 5-4-3: بار خطي و استوانه بيآ*نهايت زمين شده
� ريز پيمانه 5-4-4: بار نقطهآ*اي و كره هادي زمين شده: محاسبه ميدان، پتانسيل، انرژي و بار القايي
� ريز پيمانه 5-4-5: بار نقطهآ*اي و كره هادي مجزا: محاسبه ميدان، پتانسيل، انرژي و بار القايي
� ريز پيمانه 5-4-6: بار نقطهآ*اي و كره هادي با پتانسيل ثابت: محاسبه ميدان، پتانسيل، انرژي و بار القايي
o پودمان 6: جريان الكتريكي
� پيمانه 6-1: ماهيت جريان
� پيمانه 6-2: چگالي جريان و معادله پيوستگي و حالتآ*هاي گذرا
� پيمانه 6-3: قانون اهم و رسانندگي
� پيمانه 6-4: قانون جريان و ولتاژ كير شهف
� پيمانه 6-5: شرايط مرزي چگالي جريان
� پيمانه 6-6: مقاومت الكتريكي
� پيمانه 6-7: رابطه مقاومت الكتريكي و خازن با شرايط محيط
� پيمانه 6-8: چگالي توان و توان تلف شده در محيط
40درصد نهايي
o پودمان 7: ميدان مغناطيسي جريانآ*هاي پايا
� پيمانه 7-1: تعريف ميدان مغناطيسي و شار مغناطيسي
� پيمانه 7-2: قانون مداري آمپر و كاربردهاي آن (معادله ديفرانسيلي قانون آمپر و معادله سوم ماكسول)
� ريز پيمانه 7-2-1: ميدان مغناطيسي ناشي از سيم حامل جريان بلند
� ريز پيمانه 7-2-2: ميدان مغناطيسي ناشي از سيم لوله بلند حامل جريان در داخل آن
� ريز پيمانه 7-2-3: ميدان مغناطيسي ناشي از يك پيچك جريان در داخل آن
� پيمانه 7-3: پتانسيل مغناطيس برداري و خواص آن
� پيمانه 7-4: قانون بيوساوار و كاربردهاي آن
� ريز پيمانه 7-4-1: ميدان مغناطيسي ناشي از يك سيم به طول محدود حامل جريان
� ريز پيمانه 7-4-2: ميدان مغناطيسي ناشي از يك حلقه حامل جريان در نقطهآ*اي روي محور آن
� ريز پيمانه 7-4-3: پيچهآ*هاي هلمهولتز
� پيمانه 7-5: پتانسيل مغناطيسي عددي و كاربردهاي آن
� پيمانه 7-6: دو قطبي مغناطيسي
� ريز پيمانه 7-6-1: چگالي شار ميدان مغناطيسي
� ريز پيمانه 7-6-2: پتانسيل برداري
� ريز پيمانه 7-6-3: پتانسيل مغناطيس عددي
� پيمانه 7-7: مغناطيس شدگي
� ريز پيمانه 7-7-1: چگاليآ*هاي جريان معادل
� ريز پيمانه 7-7-2: بارهاي مغناطيسي معادل
� ريز پيمانه 7-7-3: شدت ميدان مغناطيسي
� ريز پيمانه 7-7-4: پذيرفتاري و تراوايي مغناطيسي، پسماند
� ريز پيمانه 7-7-5: مدارهاي مغناطيسي
� ريز پيمانه 7-7-6: انواع مواد مغناطيسي
� پيمانه 7-8: شرايط مرزي ميدانآ*هاي مغناطيسي
� پيمانه 7-9: مسائل مقدار مرزي شامل مواد مغناطيسي
� پيمانه 7-10: سلفآ*ها
� ريز پيمانه 7-10-1: اندوكتانس خودي
� ريز پيمانه 7-10-2: اندوكتانس متقابل
� پيمانه 7-11: چگالي انرژي مغناطيسي و انرژي ذخيره شده و كاربردهاي آن
� پيمانه 7-12: نيروهاي مغناطيسي و گشتاور
� پيمانه 7-13: ميدانآ*هاي متغير با زمان (مقدمات)
� ريز پيمانه 7-13-1: قانون فارادي
� ريز پيمانه 7-13-2: معادلات ماكسول (به صورت مقدماتي)
منبع:موسسه اكسين