لطفا در صورتي كه كتاب خاصي را خوانده ايد ديدگاه خود رادرباره ي ويژگيهاي ان كتاب بنويسيد