دوستاني كه يكي از منابع فوق را خوانده اند ديدگاه خود رادرباره ي ان بنويسند