نظرخود رادرباره ي ويژگيهاي كتابيهايي كه خوانده ايد بنويسيد.