جهت کمک برای طراحی در نزم افزار های cadence , آ*adsآ* و ارائه نتایج post layout ایمیل بزنید baghaee_n@yahoo.com