روش بدست آوردن تلفات آهنی درموتورهای الکتریکی رتورقفسه ای ؟