در نرم افزار پروتيوس ALU داراي پايه A=B و پايه P و G چه کاربردي دارند؟