سلام. در برنامه نظر سنجی از چه فرمولی استفاده کنم وقتی sms میاد حساب کنم برحسب درصد حساب کند