بالاخره کتابارو پیدا کردم: :wow:
Circuit Design and Simulation with VHDL- (second edition)Veloni Pedroni 2010
The Designer's Guide to VHDL (secthird edition) Peter J.Ashenden 2008
و همچنین IEEE 1076-2008
اما برای رعایت نظم. اونا رو در بخش ebookها میذارم.