سلام ب دوستان وعزیزان .ایا ازماسفتهای tk20j50d-tk50j60uوfdh50n50میشه ب جای irfp260وirfp460مورداستفاده قراربگیرد