دوستان برنامه نويس کتابخونه اي واسه #C دارند که بشه باهاش پين ها پورت پارالل رو خوند يا روش نوشت؟
با تشکر