در صورت امكان در مورد نتظيم زمان و دامنه حفاظتهاي اتصال زمين و جريان زياد در ترانسفورماتورهايMV - LV
حفاظتهاي 50-51-50n-51n-64-87