باسلام
ايامي شوددستگاه کارت خوان داهمان پوزرابه adslمتصل کردتاموقع اتصال ازدايل پ استفاده نکند :cry2: