سلام
دوستان کسي در مورد کابل هاي TRL 2آشنايي داره؟