نه نيست اما من توي ليست سفارش از خارج جوان الکترونيک ديدم منم هنوز تهيه نکردم چون خيلي راه براي ترکيب تصوير پيدا کردم اما به احتمال قوي از همين استفاده ميکنم