سلام...کسيآ* منبع خوبيآ* براي توضيح exposure time، frame rate و رابطهٔ اينا با همديگه داره که معرفيآ* کنه؟

ممنون