سلام این 2 قسمت 2 سوال مختلفه مهندسها خواهشا کمک کنن من نمیدونم با چه فرمولی حل میشه oo: :sad:!
1-تعداد دور اولیه و ثانویه یک ترانسفورمر تکفاز به ترتیب 350و38 دور است و سیمپیچ اولیه به منبع 2200ولت وصل است تعیین کنید:
اگر جریان ثانویه 200 امپر با ضریب قدرت 0.8 پیشفاز بوده و جریان بی باری 5 امپر با ضریب قدرت 0.2 پسفاز باشد ولتاژ ثانویه چقدر خواهد بود؟
2-یک ترانسفورمر 2200/200 در حالت بی باری و در طرف ولتاژ بیشتر ان جریان 1 امپر با ضریب قدرت 0.385 پس فاز دریافت میکند تلفات اهنی را محاسبه کنید.