ایا امکان داره با gui متلب برای موبایل های ساده مانند ericson k750برنامه نوشت در صورت امکان اندکی توضیح دهید