ممنون ميشم جواب بدين براي اندازه تابع تبديلي كه (z1+jw)(jw+z2)صورت ان صفرها و مخرج هم 2 قطب باشد چه جوري ميتوان انازه اين تابع روبدست اورد