مي خواهم يه فرستنده با برد 10KM بسازم يه سري اطلاعات درباره ماژول و مدار ان ميخوام.