سلام دوستان :bye
دوستان من تازه وارد شدم به دنياي آرم و مشکل من اينه که يه برنامه ساده چشمک زن ال اي دي نوشتم با پروتئوس شبيه سازي ميکنم جواب نميده
اينم برنامه من با کامپايلر IAR

#include <NXP/IOLPC2138.h>
void p0_int_out_Bit (unsigned char pin)
{
IO0DIR |= (1<<pin);
}
void p0_SET_Bit (unsigned char pin)
{
IO0SET |= (1<<pin);
}
void p0_CLR_Bit (unsigned char pin)
{
IO0CLR |= (1<<pin);
}
void delay_ms(unsigned int v)
{
v = v * 2000;
while( v-- );
}
//**********************************
void main(void)
{
while(1)
{
p0_int_out_Bit(19);

p0_SET_Bit(19);

delay_ms(100);

p0_CLR_Bit(19);

delay_ms(100);
}

}