سلام
کسي مي دونه چطوري مي شه يو اس بي کيبرد به LPC1788 متصل کرد.