سلام دوستان عزيز
فرق RfId ID3با RFID mango در چيست؟؟؟
چرا Rfid ID3 جواب ميده اما rfid mango جواب نميده؟؟
کسي فرقشو ميدونه آيا