همانطور كه مي دانيد، يك روش رايج جهت حفاظت سيستمهاي الكتريكي در مقابل اتصال زمين ، آشكار سازي جريان باقيمانده عبوري از سه عدد ترانس جريان منصوب روي سه فاز سيستم است. در اين حالت بايد مراقب عملكرد نابجاي رله حفاظتي ناشي از عبور جريانهاي مؤلفه صفر قلابي ( غير منبعث از جريانهاي مؤلفه صفر واقعي در اوليه) باشيم. اين جريانهاي غير واقعي همان جريانهاي مغناطيسي ناشي از اشباع ترانسهاي جريان هستند. در اين حالت عملكرد بطعي تر سيستم حفاظت يا افزايش ستينگ جرياني رله حفاظتي و به تبع آن كاهش حساسيت سيستم پيشنهاد مي شود كه اساساً نامطلوب است.
يك راه حل ديگر استفاده از ترانس جريان حلقوي در نقطه صفر ترانس قدرت سيستم است. جريانهاي مؤلفه صفر غير واقعي كمتر مي توانند به اين سيستم رخنه كنند.
توصيه فني مذكور از سوي يك گروه طراحي جهت حفاظت يك سيستم الكتريكي شامل اتو ترانسفورماتور بكار بسته مي شود. آنها حفاظت اتصال زمين را به اتكاء يك رله جرياني مناسب به همراه ترانس جريان حلقوي در نقطه صفر اتو ترانسفورماتور ترتيب مي دهند. ولي با كمال تعجب پاسخ مناسبي از سيستم مذكور در مقابل خطاهاي اتصال فاز – زمين دريافت ني كنند.
به نظر شما دليل عدم توانايي سيستم حفاظت مذكور در عملكرد مناسب در اين حالت چيست؟

--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com