سلام.

من اطلاعاتی در مورد سنسور های اشعه x و نحوه درایو اونا نیاز دارم. هدف من اندازه گیری ضخامت در حد میکرو متر با
استفاده از این سنسور ها است.

ممنون می شم در این مورد اطلاعات خودتون و در اختیار بگذارید.