به نظر من میشه تو انجمن های سایت انجمن الکترو اپتیک هم قرار داد!! :nerd: