چگونه ميتوان يك كابل معيوب را از بين 5كابل سالم در سرويس تشخيص داد . تمام كابلها آلمور دار هستند و چهار core البته بدون استفاده از دستگاه cable fault locator