کسی میتونه کد این برنامه رو بنویسه؟

در این پروسه، محصولات از مونتاژ سه قطعه بر روي هم ساخته می شوند، بدین منظور سه قطعه بر روي نوار
نقاله 1 قرار می گیرند، با شروع به کار موتور 1 این قطعات روي نوار نقاله حرکت کرده و هنگامیکه به سنسور
حسگر قطعات می رسند، موتور خاموش شده و پس از 5 ثانیه، شیر مربوط به جک عمل کرده و دو فک متحرك
جک قطعه را محکم می فشارند، و باعث مونتاژ قطعه می گردند. هنگامیکه جک عمل نمود 10 ثانیه بعد باید
خاموش شود، تا سر جاي اولیه باز گردد. در این هنگام موتور 1 روشن شده، و قطعه بعدي را مقابل جک قرار
می دهد، و این روند به همین منوال تکرار می شود، در انتهاي نوار نقاله 1، حسگر شماره 2 قطعات قرار دارد، که
اعلام می نماید. PLC عبور قطعه از نوار نقاله 1 به ظرف قرارگیري قطعات در نوار نقاله 2 را به
لازم است تعداد قطعات قرارگرفته در ظرف توسط سیستم شمرده شده و زمانیکه تعداد آنها به عدد 10 رسید،
ابتدا موتور 1 خاموش شده، و سپس موتور 2 به مدت 10 ثانیه روشن می شود، در این هنگام ظرف خالی بعدي
زیر نوار نقاله 1 قرار می گیرد و پس از 10 ثانیه موتور 2 خاموش شده، و موتور 1 روشن می شود. به منظور
استارت کل سیستم یک شستی استارت و به منظور متوقف کردن آن یک شستی استاپ تعبیع شده است.