دوستان کسي ميدونه چطوري ميشه رابطه پراکندگي رو بدست آورد؟