بلوک دیاگرام تریگر کردن در دیتاشیت موجود می باشد
مسافت ياب ماوراء صوت SRF05
ويژگي ها تكنيكي

مقدمه
SRF05 يك گام تكاملي از SRF04 بوده و براي افزايش ميزان انعطاف پذيري، افزايش برد، و كاهش ِ بيش از پيش ِ هزينه ها طراحي شده است. به اين ترتيب، SRF05 به طور كامل با SRF04 مطابقت دارد. برد آن از 3 متر به 4 متر افزايش يافته است. يك مد عملياتي جديد ( اتصال پين ِ مد ( حالت ) به زمين ) به SRF05 امكان مي دهد تا از يك پين هم براي راه اندازي و هم براي انعكاس استفاده نمايد، بنابراين پين هاي ارزشمند بر روي كنترلر شما محفوظ مي مانند. زماني كه پين مد (آ*حالت ) بدون اتصال باقي مي ماند، SRF05 با پين هاي جداگانه اي براي راه اندازي و انعكاس عمل مي نمايد، مانند SRF04. SRF05 داراي يك تاخير اندك پيش از پالس انعكاس مي باشد تا زمان كافي به كنترلر هاي كندي مانند بيسيك استامپ و پيكاكس بدهد تا پالس خود در در هنگام دريافت فرمان ها اجرا نمايند.
مد ( حالت ) 1- مطابق با SRF04 – راه انداز و انعكاس ِ مجزا
در اين حالت از پين هاي مجزا براي راه اندازي و انعكاس استفاده مي شود، كه ساده ترين مد ( حالت ) مورد استفاده است. در اين مد ( حالت )آ* تمامي نمونه هاي كد مربوط به SRF04 براي SRF05 نيز كارايي دارد. براي استفاده از اين مد، تنها كافيست كه پين مد ( حالت )آ*را بدون اتصال باقي بگذاريد- SRF05 داراي يك مقاومت بالا برنده داخلي بر روي اين پين مي باشد.

اتصال مربوط به مد راه انداز/انعكاس با 2 پين ( مطابق با SRF04 )

نمودار زمان بندي SRF05 ، مد ( حالت ) 1

مد 2- يك پين واحد براي راه اندازي و انعكاس
در اين مد از يك پين واحد براي سيگنال هاي راه اندازي و انعكاس استفاده مي شود، و براي حفظ پين هاي ارزشمند موجود بر روي كنترلر هاي كار گذاشته شده طراحي شده است. براي استفاده از اين مد، پين مد را به پين گروند ( زمين )آ* صفر ولت وصل كنيد. سيگنال انعكاس بر روي همان پيني ظاهر خواهد شد كه سيگنال راه اندازي ظاهر مي شود. SRF05 خط انعكاس را تا 700uS بعد از سيگنال راه اندازي افزايش نمي دهد. شما اين مدت فرصت خواهيد داشت تا پين راه اندازي را چرخانده و آن را به يك ورودي تبديل كنيد و كد اندازه گيري پالس را آماده نماييد. فرمان PULSIN كه بر روي بسياري از كنترلر هاي رايج ديده مي شود، اين كار را به طور اتوماتيك انجام مي دهد.

اتصالات در حالت راه اندازي / انعكاس با يك پين

دياگرام زمان بندي SRF05 براي مد 2

كد هاي رنگي
آبي- كنترلر كاربري پين ِ راه اندازي / انعكاس را فرمان مي دهد
قرمز- SRF05 پين راه اندازي/ انعكاس را فرمان مي دهد

براي استفاده از مد 2 با بيسيك استامپ BS2، شما به سادگي از Pulsout و PUlSIN بر روي يك پين استفاده مي كنيد،آ* به اين ترتيب:
SRF05 PIN 15 " از هر يك از پين ها هم براي راه اندازي و هم انعكاس استفاده نماييد
برد VAR Word " تعريف متغير با دامنه 16 بيت
SRF05=0 " با پين پايين شروع كنيد
PULSOUT SRF05, 5 " صدور پالس راه اندازي 10uS ( 5 x 2uS )
PULSIN SRF05, 1 " اندازه گيري زمان انعكاس
برد = برد /29 " تبديل به سانتي متر ( تقسيم بر 74 براي به دست آمدن مقدار معادل بر حسب اينچ

محاسبه فاصله
دياگرام هاي زمان بندي SRF05 براي هر مد ( حالت ) در بالا نشان داده شده است. شما تنها بايد يك پالس كوتاه 10uS را براي ورودي راه انداز ذخيره نماييذ تا مسافت يابي آغاز شود. SRF05 يك پيام ما فوق صوت ِ هم زمان با 8 سيكل و فركانس 40 كيلو هرتز ارسال مي نمايد و خط انعكاس خود را بالا مي برد ( يا خط راه اندازي در مد 2 (. سپس به انعكاس گوش مي دهد ، و به محض اين كه انعكاسي يافت شود مجددا خط انعكاس را پايين مي آورد. بنابر اين خط انعكاس يك پالس م يباشد كه پهناي آن داراي نسبت مستقيم با اندازه ي فاصله از جسم مي باشد. با زمان بندي پالس اين امكان وجود دارد كه برد را بر حسب اينچ / سانتي متر يا هر مقياس ديگري محاسبه نمود. اگر هيچ جيز يافت نشود آن گاه SRF05 پس از حدود 30mS در هر صورت خط انعكاس را پايين تر مي آورد.
SRF04 پالس انعكاسي متناسب با فاصله را ايجاد مي نمايد. اگر پهناي پالس بر حسب uS ( ميكرو ثانيه ) اندازه گيري شود، با تقسيم اين مقدار بر 58 اين فاصله بر حسب سانتي متر به دست خواهد آمد، و يا با تقسيم آن بر 148 اين مقدار برحسب اينچ حاصل مي شود. uS/58=cm يا uS/148= inches.
SRF05 مي تواند با سرعتي معادل يك بار در هر 50 ميلي ثانيه ، يا بيست بار در هر دقيقه راه اندازي شود. شما بايد براي راه اندازي بعدي 50 ميلي ثانيه صبر كنيد، حتي اگر SRF05 يك چسم را در نزديكي رديابي كرده باشد و پالس انعكاس كوتاه تر باشد. اين مطلب ويژگي براي آن است كه صداي " بيپ" ما فوق صوت نا پديد شده باشد و موجب بروز انعكاس ِ خطا بر روي سنجش ِ برد ِ بعدي نشود.

مجموعه 5 پين ديگر
5 پين ديگر كه به عنوان " پين هاي برنامه ريزي " علامت گذاري شده اند، تنها يك بار در طي توليد و به منظور برنامه ريزي حافظه فلش بر روي چيپ PIC16F630 مورد استفاده قرار مي گيرند. پين هاي برنامه ريزي PIC 16F630 همچنين براي ساير عمليات موجود SRF05 نيز استفاده مي شود، لذا مطمئن شويد كه هيچ چيز را به اين پين ها متصل نكنيد، در غير اين صورت عملكرد مدول ها را مختل خواهدي نمود.

تغيير الگوي بيم و پهناي بيم ( beam )
نمي توانيد! اين پرسشي است كه غالبا پيش مي آيد، با اين حال هيچ روش ساده اي براي كاهش يا تغيير پهناي بيم وجود ندارد كه من از آن مطلع باشم. الگوي بيم در SRF05 به شكل مخروطي است و پهناي بيم تابعي از مساحخت سطح مبدل هاي بوده و ثابت مي باشد. الگوي بيم در مبدل هاي مورد استفاده در SRF05 از دستورالعمل سازنده گرفته شده است و در زير نشان داده مي شود.

براي دريافت اطلاعات بيشتر به sonar faq. مراجعه نماييد