سلام
اگر کسي مطلبي درباره روش هاي بهينه سازي در پردازش تصوير داره ميشه بزارين؟
مرسيي