سلام.پروژه ای در مورد
"استفاده از ویولت کسری در تصویر" دارم.
از دوستانکسی میدونه ویولت کسری چی هست اصلا؟ oo:
بهبود یافته ویولت گسسته؟