سلام
نوف فيدبک مدار زير چي هست؟ همچنين مدار فيدبک کدام هست؟ و مدار معادل بي اثر شده فيدبک؟

خودم که ميگم جريان-سري بايد باشه ...
ولي در انتخاب شبکه فيدبک شک دارم ... چون نتونستم گين شبکه فيدبک و مدار بي اثر شده اش رو صحيح بدست بيارم