سلام
در مدار LC موازی که با مقاومت سری شده باشد
چگونه با داشتن تنها مقدار خازن و فرکانس رزونانس میتوان ضریب کیفیت و مقاومت را محاسبه کرد؟