اگر طول آنتن يک فرستنده بيش از اندازه طول موج باشد، چه اتفاقي مي افتد؟ به طور مثال فرض کنيد طول موج يک فرستنده 10 متر باشد. در اين صورت طول آنتن مي تواند مقادير 10 متر، 5 متر و 2.5 متر باشد. اما اگر آنتني بسازيم که طولش مثلا 12 متر باشد، چه اتفاقي مي افتد؟