می خواستم اگه کسی راجبه این دوتا اطلاعاتی داره در اختیارم قرارا بده
به خصوص polygons ...
اینکه باید polygons رو به زمین وصل کنم یا نه ؟
و این که در مدارات آنالوگ هم به درد می خوره ؟
ممنون