يک سري نمونه سوال درباره مدارات لگاريتم گير و مدار تقسيم کننده و ضرب کننده ميخواستم