دوستان کسي فرمولي براي محاسبه مقدار دهي رجيسترهاي PR و MRآ* در تايمر LPC1768 سراغ داره؟
من مشکلي با راه اندازي تايمر ندارم ولي در ديتاشيت هم نتونستم فرمولي براي محاسبه اين کار پيدا کنم.

مثلا فرض کنيد مي خواهيم يک تاخير 5 ميلي ثانيه با تايمر0 ايجاد کنيم . مقدار کلاک ميکرو 100 و تقسيم کننده بر روي 4 قرار دارد