سلام دوستان
بنده دو روز دیگه امتحان دارم این دو تا سوال هم میاد.. خواهش می کنم اگر کسی می تونه حل کنه .. هزنه هم بخواد میدم
خیلی فوری می خوام / تشکر

================

1- پخش بار به روش جاروب رفت و برگشت را در دو مرحله انجام دهید ؟2- منجنی بار پست های Aو bو C در فیدر نشنان داده شده است
موارد زیر را حساب کنید :
1- ضریب تلفات فیدر
2- ضریب همزمانی بار
3- ضریب بار فیدر