ابعاد آنتنم رو چجوري طراحي کنم تا يه آنتن با پهناي باند بالا رو داشته باشم، و اينکه براي ايجاد ناچ در يک فرکاس بايد چي کار کنم؟