فیلم این ربات(IR141 امدادگر) مربوط به مسابقات خوارزمی رباتیکه که دانشگاه امیر کبیر برگزار کرده بود و تو سالن مربوط به تیم ها گرفته شده(بعد از اتمام مسابقات)
و تیم متشکل از 3 نفر مکانیکی است که تمام کارهای برقی را نیز خودمان انجام داده ایم(وظیفه درایو موتورهای پیشرانش اصلی و بازوها در قسمت برق بر عهده من بود)

electromechanic.net46.net/kharazmi.3gp