در يك شبكه الكتريكي فشار متوسط كه حاوي مؤلفه هارمونيك سوم جرياني قابل توجه و مقداري نامتعادلي جريان بار است ( در حدود 10%) يك كنتور سه فاز سه سيمه نصب شده است.
چنانكه مي دانيد دقت سنجش لوازم اندازه گيري بطور محسوسي تابع فركانس كار سيستم است. بنابراين وجود هارمونيك سوم جريان سبب خطاهاي قابل توجه در امر اندازه گيري انرژي مصرفي در اين سيستم مي شود.
بر اساس يك توصيه، سازنده جهت حذف هارمونيك سوم جريان از يك ترانس جريان واسطه ستاره – مثلث استفاده مي كند.شرايط خيلي بهتر مي شود. اما بررسيهاي بعدي نشان مي دهد خطاي ناشي از مزاحمت هارمونيك سوم جريان بطور كامل رفع نشده است.

به نظر شما دليل آن چه مي تواند باشد؟


--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com