درود براساتید گرامی
سوالم اینه که فرق بین پست های کمپکت پیش ساخته با پست های پدمانتد درچیست؟