سلام
دوستان کسي آي سي يا ماژولي ميشناسه که هم شتاب و هم ضربه را تشخيص دهد؟
لطفا اگر ميشناسيد معرفي کنيد يا اگر اطلاعاتي داريد در اختيارم بگذاريد.
(بجز ماژول adxl) اخه اين ماژول فقط ضربه اهسته رو تشخيص ميده